දකුණු කොරියාවේ සෙමාල් ජාත්යන්තර සමුළුවේ මාත් සමග එකම වේදිකාවේ කතාකල අනෙක් කතිකයන් කිහිපදෙනා තමයි මේ. ප්රංශයේ මහාචාර්ය සෙබස්තියන්, චීනයේ මහාචාර්ය මෝ, වියට්නාමයේ මහාචාර්ය ඩෝන්. අපේ සංවාදය මෙහෙයවූයේ යොන්ගැම් විශ්වවිද්යාලයේ විධායක උපසභාපති මහාචාර්ය ඩොන්ග් මහතා.