ජීවිතය පිළිබඳ මගේ දර්ශනය සහ සිතුවිලි බොහෝමයක් මගේ පළවෙනි පොත ‘අයිතිකාරයෝ භාරනොගත් ලියුම් සීයක්’ හි ගැබ්වෙලා තියෙනවා. පසුගිය සතියේ රවිශංකර් ගුරුදේව් හමුව මගේ චින්තනයට අලුත් දැනුම් සම්භාරයක් එකතුකලා. ඔහුගේ ජනප්රියම පොත, ආශ්රමයේ ප්රධානී ප්රශාන්ත් මහතා මට තෑගි කලා.

3 Comments

 • Posted December 12, 2017 12:50 pm
  by Cindy Jefferson

  That turned out really cool. I think I’ll have to try that one. Thanks

  • Posted December 12, 2017 12:51 pm
   by Adam Brown

   What an interesting column! Just loved it and really looking forward to the next!

 • Posted December 12, 2017 12:52 pm
  by John Snow

  It would be great to try this theme for my businesses.

Comments are closed.